Ρήγα Βελεστινλή: «ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

«….τα οποία δεν έχει την άδειαν να τους τα αφαιρέσει κανένας επί της γης.

Άρθρον 2. – Αυτά τα Φυσικά Δίκαια είναι: πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο ένας κατώτερος από τον άλλον. δεύτερον, να είμεθα ελεύθεροι και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού. τρίτον, να είμεθα σίγουροι εις την ζωήν μας, και κανένας να μην ημπορεί να μας την πάρει αδίκως και κατά την φαντασίαν. και τέταρτον, τα κτήματα οπού έχομεν κανένας να μην ημπορεί να μας εγγίζει, αλλ΄ είναι ιδικά μας και των κληρονόμων μας.

Άρθρον 3.- Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικόν λόγον είναι ίσοι. Όταν πταίσει τινάς, οποιασδήποτε καταστάσεως, ο Νόμος είναι ο αυτός δια το πταίσμα και αμετάβλητος. Ήγουν δεν παιδεύεται ο πλούσιος ολιγώτερον και ο πτωχός περισσότερον δια το αυτό σφάλμα, αλλ΄ ίσια ίσια…..»

ΠΗΓΗ: Ελληνική ΒουλήΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1-2 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 3-4 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 5-6 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7-8 ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 9-10

Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.