Η γραπτή ιστορική αναφορά της Άννας Κομνηνής στο Άρβανον

Αλεξιάς, Βιβλίο 13, Άννα Κομνηνή, μεταξύ του 1137 και του 1148, 13.5.1

13.5.1   Ὁ δὲ αὐτοκράτωρ, ἐπεί προφθάσας ἀξιόμαχον δύναμιν ἐν πάσαις ταῖς κλεισούραις κατέθετο μετ’ ἐγκρίτων ἡγεμόνων, πᾶσάν γε ἀτραπον διά τῶν καλουμένων ξυλοκλασιῶν αὖθις τοῖς Κελτοῖς ἀπετάφρευσεν. Εἶχε μέν γάρ εὐθυς ὁ Αὐλών, ἡ Ἱεριχώ καί τά Κάνινα ἀνύστακτον φύλακα Μιχαήλ τόν Κεκαυμένον, ἡ δέ Πέτρουλα Ἀλέξανδρον τόν Καβάσιλαν μετά συμμίκτων πεζῶν στρατιωτῶν, ἄνδρα ἐκθυμότατον καί πολλούς τῶν κατά τήν Ἀσίαν Τούρκων κατατροπωσάμενον· τήν Δεύρην δέ Λέων ὁ Νικερίτης μετά ἀποχρώσης ἐφρούρει δυνάμεως· τῷ δέ γε Εὐσταθίῳ τῷ Καμύτζῃ τάς περί τό Ἄρβανον ἀνατεθείκει κλεισούρας.

13.5.2 Ὁ δέ γε Βαϊμοῦντος ἐκ πρώτης, ὅ φασιν, ἀφετηρίας κατά τοῦ Καβασίλα τόν ἀδελφόν αὐτοῦ Γίδον καί κόμητά τινα Σαρακηνόν καλούμενον καί τόν Κοντοπαγάνον ἐξέπεμψεν. Ἐπεί δέ τινα τῶν ὁμορούντων τῷ Ἀρβάνῳ πολίχνια προέφθασαν τῷ Βαϊμούντῳ προσχωρῆσαι, οἱ τούτων ἔποικοι, τάς τοῦ Ἀρβάνου ἀτραπούς ἀκριβῶς ἐπιστάμενοι, προσελθόντες πᾶσαν, ὡς εἶχε, τῆς Δεύρης τήν θέσιν ἐξηγήσαντο καί τάς λανθανούσας ἀτραπούς ὑπέδειξαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Δεν νομίζω ότι η Άννα Κομνηνή δεν είχε τις αναγκαίες γνώσεις, για να αποδώσει σωστά τα τοπωνύμια, ούτε να αποκαλέσει το Άρβανον Άρμπενον ή Άρμπερον, αν αυτά τα πολύ μεταγενέστερα μπερδέματα, αφορούσαν την ίδια τοποθεσία.  Άλλωστε οι εθνολόγοι Jirecek και Sufflay, μεταξύ 1900-1912 (τους οποίους οι Αλβανοί είχαν προσλάβει για να προσδιορίσουν την Αλβανία, ήσαν ξεκάθαροι, για την ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ των τοπωνυμίων ΑΡΒΑΝΟΝ, Arben, Arber, Arberia!!!!!

Δημοσιεύθηκε στην ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.